1.           Algemeen

1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via VanBragt.Net Consultancy BV te verrichten diensten.

1.2.        Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met VanBragt.Net Consultancy BV zijn overeengekomen.

1.3          Eventuele voorwaarden van de contractuele wederpartij bij een overeenkomst met VanBragt.Net Consultancy BV zijn niet van toepassing, tenzij deze door VanBragt.Net Consultancy BV schriftelijk zijn aanvaard.

1.4          Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zijn gehouden alsdan zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepaling in de dan ontstane situatie te voorzien.

2.           Aanbiedingen

2.1          Alle aanbiedingen verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de wederpartij schriftelijk zijn aanvaard.

2.2          Zolang een aanbieding van VanBragt.Net Consultancy BV nog niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt VanBragt.Net Consultancy BV zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

3.           Dienstverleningsovereenkomsten

3.1          De consultant, die via VanBragt.Net Consultancy BV door Opdrachtgever is ingezet, zal zijn werkzaamheden binnen het kader van de opdracht en in samenwerking met de in de organisatie van Opdrachtgever daarbij betrokken personen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en daarover verantwoording afleggen aan Opdrachtgever.

3.2          De opdracht tot het door de consultant verrichten van de werkzaamheden waaraan Opdrachtgever behoefte heeft, wordt in samenhang met de condities waaronder de opdracht wordt uitgevoerd vastgelegd in een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst.

3.3          Indien één der partijen één of meer bepalingen van de dienstverleningsovereenkomst niet of niet-tijdig nakomt na daartoe te zijn gesommeerd, indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende goederen van de wederpartij, indien door wederpartij surséance van betaling wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement geraakt, is de andere partij gerechtigd om, zonder ingebre­kestelling en zonder tussenkomt van de rechter, de dienstverleningsovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder zelf tot enige schadevergoeding gehou­den te zijn, en onverminderd het recht op vergoeding van de door haar door die ontbinding of door de gebeurtenissen die daartoe aanleiding gaven geleden schade.

 

3.4          Opdrachtgever is gerechtigd de dienstverleningsovereenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot schadevergoeding jegens VanBragt.Net Consultancy te zijn gehouden, indien zich omstandigheden voordoen welke, in geval tussen Opdrachtgever en Interim Manager een arbeidsovereen­komst zou bestaan, een dringende reden in de zin van artikel 7:678 BW opgeleverd zou hebben.

3.5          VanBragt.Net Consultancy BV is gerechtigd de dienstverleningsovereenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadeloosstelling jegens Opdrachtgever te zijn gehouden te beëindigen indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van VanBragt.Net Consultancy BV onttrekken en waar­van zij bij het sluiten van de dienstverleningsovereenkomst geen kennis droeg, de voortzet­ting van de dienstverleningsovereenkomst in redelijkheid niet van VanBragt.Net Consultancy BV gevergd kan worden of indien zij betrokken zou worden bij gedragingen welke indruisen tegen de goede zeden of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer tegenover derden in acht genomen dienen te worden.

3.6          Buiten de in artikel 3 lid 4 bedoelde gevallen is Opdrachtgever slechts gerechtigd de dienstverlenings-overeenkomst vóór de overeengekomen einddatum te beëindigen, mits gelijk­tijdig aan VanBragt.Net Consultancy BV wordt voldaan een gefixeerde schadeloosstelling gelijk aan de vergoeding welke op grond van de opdrachtbevestiging aan VanBragt.Net Consultancy BV verschuldigd zou zijn voor 50 dagen volledig functioneren van de consultant. Opdrachtgever is deze gefixeerde schadeloosstelling eveneens verschuldigd, indien VanBragt.Net Consultancy BV de overeenkomst beëindigt op grond van het in artikel 3 lid 5 bepaalde.

4.           Aansprakelijkheid

4.1          VanBragt.Net Consultancy BV zal jegens Op­drachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor materiële en/of immateriële schade en/of nadelige gevolgen, ontstaan door handelingen van VanBragt.Net Consultancy BV en/of de via haar ingezette consultant, verricht binnen de for­mele kring van hun bevoegdheden of anderszins samenhangend met hun werk­zaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, onverminderd aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door opzet of grove schuld van VanBragt.Net Consultancy BV

4.2          Voor zover aansprakelijkheid door VanBragt.Net Consultancy BV niet is uitgesloten, is deze beperkt tot maximaal 50% van het bedrag dat door VanBragt.Net Consultancy BV is ontvangen, doch maximaal €  25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro).

4.3          Opdrachtgever is gehouden om VanBragt.Net Consultancy BV te vrijwaren en schadeloos te stellen in geval van aansprakelijkheid van VanBragt.Net Consultancy BV jegens derden voor handelingen van c.q. namens VanBragt.Net Consultancy BV verricht binnen de formele kring van hun bevoegdheden, tenzij deze aansprakelijkheid is ontstaan door opzet of grove schuld van VanBragt.Net Consultancy BV en/of de via haar ingezette consultant.

4.4          VanBragt.Net Consultancy BV is niet aansprakelijk voor of gebonden aan eventuele verbintenis­sen die door de consultant zijn aangegaan of voor hem op ander wijze zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of jegens welke derde dan ook.

 

5.           Overmacht

              VanBragt.Net Consultancy BV zal niet aansprakelijk zijn voor het niet of niet-tijdig nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke belemme­rende omstandigheid, die niet uitsluitend van de wil van VanBragt.Net Consultancy BV afhankelijk is.

6.           Zorgvuldigheid en geheimhouding

6.1          VanBragt.Net Consultancy BV zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is geko­men in het kader van de opdracht, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrach­ten.

6.2          VanBragt.Net Consultancy BV verplicht zich tot het aan de via haar ingezette consultant een geheimhoudingsverplichting op te leggen, om zowel gedurende de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst als na beëindiging daarvan omtrent alle specifieke kennis en wetenschap die hij gedurende de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst heeft verwor­ven ten aanzien van de interne organisatie, knowhow, ontwikkelingen en cliënten van Opdrachtgever en daarmee samenwerkende personen, ondernemingen en/of instellingen geheimhouding te betrachten.

7.           Concurrentiebeding

 

              Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder tussenkomst van VanBragt.Net Consultancy BV de (aangeboden) consultant in dienstverband of anderszins, direct of indirect, in te zetten voor projectmanagement, consultancy of soortgelijke werkzaamheden gedurende twee jaren na de aanbieding c.q. afloop van de dienstverleningsovereenkomst zonder schriftelijke toestemming van VanBragt.Net Consultancy BV. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van VanBragt.Net Consultancy BV zonder gerechtelijke tussenkomst en onmiddellijk opeisbaar een vergoeding van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend eurogulden). Deze vergoeding heeft het karakter van een gefixeerde schadevergoeding.

8.           Honorering

8.1          VanBragt.Net Consultancy BV dient bij Opdrachtgever maandelijks aan het eind van de maand van een maand een factuur in voor het honorarium van de consultant op basis van het aantal gewerkte uren in die maand. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurda­tum, zonder korting of compensatie.

8.2          Indien enige betaling door Opdrachtgever ingevolge dit artikel niet binnen de daarvoor gestelde termijn is verricht, zal Opdrachtgever zonder nadere mededeling in gebreke zijn en is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente voor het openstaande bedrag. VanBragt.Net Consultancy BV is alsdan gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en de dienstverleningsovereenkomst tussentijds te beëindigen.

8.3          Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten worden bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag.

8.4          VanBragt.Net Consultancy BV is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen voor al hetgeen Opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van de dienstverleningsover­eenkomst verschuldigd zal zijn.

9.           Toepasselijk recht / Geschillenregeling

              Deze algemene voorwaarden, alsmede de dienstverleningsovereenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet anders voorschrijft.

10.         Diversen

10.1        Wijziging van een dienstverleningsovereenkomst of aanvulling daarop is slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever en VanBragt.Net Consultancy BV

© Copyright 2021 VanBragt.Net